Sunday, March 15, 2009

RAKAMAN SEBAHAGIAN GAMBAR SESI PERJUMPAAN BERSAMA PUU KEMENTERIANSESI PERJUMPAAN BERSAMA P.U.U KEMENTERIAN

Sesi Perjumpaan Bersama-sama P.U.U Kementerian yang telah diatur oleh pihak Pengetua RKKTAF Kuantan telah dilaksanakan pada jam 2.45 petang 14 MAC 2009 (Sabtu) bertempat di Bilik Tetamu / Pelawat RKKTAF.Seramai lapan orang dari Ahli Lembaga Pelawat dapat menghadirkan diri dan empat orang tidak dapat hadir atas halangan yang tidak dapat dielakkan.

Kami Ahli Lembaga Pelawat yang hadir amat bertuah dapat bersua muka dan berinteraksi duahala secara bebas bersama rombongan dari Kuala Lumpur mewakili Kementerian Pembangunan Wanita & Kebajiakan Masyarakat (KPWKM) dalam suasana kekeluargaan untuk kebajikan kanak-kanak yang berada di RKKTAF Kuantan khasnya dan semua "tempat selamat" seluruh Malaysia mengikut peruntukasn Undang-Undang sediada.

Sesi Perjumapaan tamat kira-kira jam 5.15 petang dirasakan begitu singkat sekali walaupun mengambil masa kira-kira dua setengah jam. Kami Ahli Lembaga Pelawat RKKTAF mendapat input yang amat berguna dalam memantapkan khidmat kami yang telah diamanahkan untuk sesi 2008/2010.

Rumusan dan dapatan sesi perjumpaan tersebut akan dibentangkan dan diperbincangan dalam Mesyuarat Ahli Lembaga Pelawat RKKTAF akan datang pada 23 MAC 2009 (Isnin) jam 9.30 pagi. Kehadiran semua ahli amatlah dihargai.

Dirakamkan penghargaan dan terima kasih kepada rombongan dari Ibu Pejabat Kementerian di Kuala Lumpur yang diketuai oleh Yang Berbahagia Dato' Shamsiah A. Rahman Penasihat Menteri (Bahagian Hal Ehwal JKM)dan disertai oleh Tuan Ahmad Razif b Mohd Sidek PUU(1)dan Cik Zuriyati Mohd Noor PUU (4) .

Adalah dirasakan amat baik perjumpaan serupa dapat diadakan untuk semua Ahli Lembaga Pelawat secara berpusat dengan Menteri berkenaan disamping sedikit pengiktirafan kepada semua Ahli Lembaga Pelawat seluruh Malaysia sekali dalam tempoh perlantikan mereka.

Catatan:
Setiausaha
Lembaga Pelawat RKKTAF Kuantan
Tarikh: 15 MAC 2009 (Ahad)
.................................................................................

PINDAAN DERAF BORANG PELAPORAN AHLI LEMBAGA PELAWAT
===================================================


Dilampirkan cadangan DERAF ( Pindaan ) baru kepada format Deraf Pelaporan sediada pada setiap Ahli Lembaga Pelawat setelah mengambil maklum dapatan dan keperluan mengemaskini borang pelaporan Lembaga Pelawat RKKTAF Kuantan yang tersedia hasil sesi perjumpaan bersama PUU Kementerian tersebut. Terima kasih kepada Penolong SU atas saranan penambahbaikan borang pelaporan . Sila kemukakan saranan / cadangan penambahbaikan dalam mesyuarat akan datang kepada cadangan pindaan terbaru di bawah:
PELAPORAN LAWATAN LEMBAGA PELAWAT RKKTAF KUANTAN

Lawatan oleh anggota Lembaga Pelawat :

Peraturan 12.(1) Lawatan sekurang-kurangnya dua kali sebulan atau lebih
(2) Laporan anggota / jawatankuasa dikemukakan kepada Setiausaha
Lembaga
(3) laporan seperti dalam subperaturan (2) hendaklah termasuk butir-butir
yang berikut:

(a) Pemerhatian am tentang pengurusan keseluruhan tempat selamat
(b) Pemerhatian am tentang aktiviti kanak-kanak
(c) Pemerhatian am tentang keselamatan, kebajikan am dan kesejahteraan kanak-kanak
(d) Kebersihan tempat selamat, terutamanya asrama, bilik tidur kanak-kanak, bilik pengasingan, bilik sakit, bilik main, bilik makan dan bilik air
(e) Catatan tentang keberkesanan program dan aktiviti kanak-kanak tersebut
(f) Aduan daripada kanak-kanak, jika ada
(g) Masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak
(h) Masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan dan kakitangan dalam mengendalikan kanak-kanak

CATATAN:
Peraturan 12 secara bersama melibatkan peraturan-peraturan 10, 11, 13, 14, 15, 16 , 17
dalam Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Tempat Selamat) 2007; Akta Kanak-Kanak 2001 [Warta Kerajaan] bertarikh 08 November 2007) di muka surat: 5136 - 5139 Lembagapelawatrkktaflembagapelawatrkktaflembagapelawatrkktaflembagapelawatrkktaflem

NOTA PENGISIAN BORANG PELAPORAN:

1. Fomat Pelaporan disediakan bagi memudahkan tugasan ahli Lembaga Pelawat.
2. Pengisian Borang Pelaporan hanya di ruang pemerhatian sebenar dilakukan semasa lawatan ahli Lembaga Pelawat.
3. Tinggalkan mana-mana bahagian kosong yang tidak dilakukan pemerhatian dengan menanda / menulis ….TIDAK BERKENAAN
4. Ahli Lembaga Pelawat dikehendaki menulis nama , tarikh, masa dan menandatangani di ruang disediakan.
5. Serahkan borang ini kepada Pengetua / Timbalan Pengetua / Setiausaha Lembaga Pelawat untuk tindakan / urusan seterusnya dalam tempoh sepuluh hari..
6. Pengetua / Timbalan Pengetua menyerahkan borang laporan kepada Setiausaha jika ahli lembaga pelawat / jawatankuasa membuat serahan kepada Pengetua / Timbalan Pengetua.
7. Semua borang pelaporan yang telah diisikan akan disimpan dalam fail / folder khas untuk rujukan pihak berkenaan dan penulisan pelaporan berkaitan..
8. Format Pelaporan ini tertakluk kepada pindaan mengikut kesesuaian bagi menepati peraturan 10,11,12,13,14,15,16,17 dalam Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Tempat Selamat) 2007, Akta Kanak-Kanak 2001.

Setiausaha Lembaga Pelawat
RKKTAF Kuantan 2008/2010
15.03.2009 (Ahad)
.................................................................................................
SILA TULISKAN SKALA MENGIKUT MAKSUD

5 = TERBAIK
4 = BAIK
3 = MEMUASKAN / SESUAI
2 = KURANG MEMUASKAN
1 = LEMAH / TIDAK SESUAI

PEMERHATIAN AM (a – c) SKALA:____
( a ) Pengurusan keseluruhan RKKTAF
( b ) Aktiviti Kanak-Kanak
( c ) (i) Keselamatan Kanak-Kanak
(ii) Kebajikan am & kesejahteraan Kanak-Kanak

RINGKAS: Catatan / Pandangan / Cadangan Ahli Lembaga Pelawat (jika ada):


KEBERSIHAN (d )SKALA:____
( d ) (i) asrama
(ii) bilik tidur
(iii) bilik pengasingan
(iv) bilik sakit
(v) bilik main
(vi) bilik air – bilik mandi, sinki
(vii) bilik air – tandas

RINGKAS: Catatan / Pandangan / Cadangan Ahli Lembaga Pelawat (jika ada):

SILA TULISKAN:

ADUAN KANAK-KANAK (jika ada) (f)
& MASALAH KANAK-KANAK (g)

(1) Perkara / Hal aduan / Masalah:…………………………………………………….
(2) Tarikh & Masa kejadian / perkara / masalah:………………………………………
(3) Nama kakitangan / Staff RKKTAF berkaitan:…………………………………….
(4) Nama & Umur Pengadu (Kanak-Kanak ):…………………………………………
(5) Catatan / Saranan / Rumusan Ahli Lembaga Pelawat:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

MASALAH PENGURUSAN & KAKITANGAN (h)

(1) Perkara / Masalah:…………………………………………………………………
(2) Tarikh & Masa kejadian / perkara / masalah:………………………………………
(3) Tindakan dibuat mengatasi masalah:……………………………………………….
(4) Nama kakitangan / Staff RKKTAF berkaitan:……………………………………..
(5) Catatan / Saranan / Rumusan Ahli Lembaga Pelawat:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

PROGRAM & AKTIVITI KANAK-KANAK (e)

( e ) (i) Namakan Program / aktiviti:…………………………………………………….
(ii) Bilangan & Kumpulan / jantina kanak-kanak terlibat: …………………………
(iii) Nama Pembimbing / jurulatih : …………………………………………………
(Staff RKKTAF / Petugas luar ( sukarelawan/ berbayar)
(iv) Kos / Perbelanjaan & Sumber Kewangan:………………………………………
(Pengurusan: RKKTAF / Lembaga Pelawat / Derma khas)
(v) Pencapaian / impak:( penjelasan – bukti / dokumen / gambar / rekod bertulis dll)
……………………………………………………………………………………
(vi) Catatan / Saranan / Rumusan Ahli Lembaga Pelawat:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
PROGRAM & AKTIVITI KANAK-KANAK (e)

( e ) (i) Namakan Program / aktiviti:…………………………………………………….
(ii) Bilangan & Kumpulan / jantina kanak-kanak terlibat: …………………………
(iii) Nama Pembimbing / jurulatih : …………………………………………………
(Staff RKKTAF / Petugas luar ( sukarelawan/ berbayar)
(iv) Kos / Perbelanjaan & Sumber Kewangan:………………………………………
(Pengurusan: RKKTAF / Lembaga Pelawat / Derma khas)
(v) Pencapaian / impak:( penjelasan – bukti / dokumen / gambar / rekod bertulis dll)
……………………………………………………………………………………
(vi) Catatan / Saranan / Rumusan Ahli Lembaga Pelawat:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

PROGRAM & AKTIVITI KANAK-KANAK (e)

( e ) (i) Namakan Program / aktiviti:…………………………………………………….
(ii) Bilangan & Kumpulan / jantina kanak-kanak terlibat: …………………………
(iii) Nama Pembimbing / jurulatih : …………………………………………………
(Staff RKKTAF / Petugas luar ( sukarelawan/ berbayar)
(iv) Kos / Perbelanjaan & Sumber Kewangan:………………………………………
(Pengurusan: RKKTAF / Lembaga Pelawat / Derma khas)
(v) Pencapaian / impak:( penjelasan – bukti / dokumen / gambar / rekod bertulis dll)
……………………………………………………………………………………
(vi) Catatan / Saranan / Rumusan Ahli Lembaga Pelawat:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

T.Tangan Lembaga Pelawat:………………………….
Nama Ahli Lembaga Pelawat:………………………………………………………………..
Tarikh & Masa lawatan: ……..………………………. Hari:………………………………..
Borang ini diserahkan kepada * Pengetua / Timbalan Pengetua / Setiausaha Lembaga Pelawat untuk tindakan / urusan seterusnya pada: …………………..
* sila potong tidak berkenaan

……………lprkktaflprkktaflprkktaflprkktaf……………..
“Khidmat Diberi, Ikhlas Di Hati, Usaha Cemerlang, RKKTAF Gemilang”Saturday, March 14, 2009

SELAMAT DATANG & TERIMA KASIH !

Seluruh Ahli Lembaga Pelawat RKKTAF Kuantan, Pahang mengalu-alukan kedatangan Puan Hjh Rokiyah binti Othman dari Arau, Perlis sebagai Pengetua RKKTAF yang baru menggantikan Pn Salihah binti Kamarudin yang bertukar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Pahang pada awal tahun 2009 ini.

Setinggi-tinggi perghargaan dan Ucapan Terima Kasih kepada Pn Salihah binti Kamarudin yang telah berkhidmat lebih kurang setahun sebagai Pengetua RKKTAF Kuantan sebelum nenjawat jawatan baru di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang bertempat di Kuantan. Terima kasih atas kerjasama yang erat diberikan kepada kami selaku Ali Lembaga Pelawat RKKTAF sesi 2008/2010.

Kepada Pengetua baru adalah diharapkan semoga tidak keberatan berkongsi pengalaman dengan kami dalam usaha bersama meningkatkan kebajikan kanak-kanak yang di tempatkan di sini dan meneruskan tradisi hubungan baik Pengetua, Staf dan seluruh warga RKKTAF dengan Ahli Lembaga Pelawat.

Setiausaha
Lembaga Pelawat RKKTAF Kuantan
Tarikh: 14 MAC 2009 ( Sabtu )